Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

GÜNEŞLİ AMERİKANCA KÜLTÜR ÖZEL EĞİTİM TİC. LTD. ŞTİ, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Güvenliğiniz ve özel hayatın gizliliği Güneşli Amerikanca Kültür Dil Okulu olarak her zaman bizim için en önemli değerlerimizden biridir. Hassasiyetle üzerinde durduğumuz bilgi güvenliği konusunda yapılan yasal düzenleme sonucu Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiş olup bu kanun kapsamı hakkında sizleri de bilgilendirmek isteriz.

a) Veri sorumlusu ve Temsilcisi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Güneşli Amerikanca Kültür Özel Eğitim Ticaret Limited Şirketi'nin ("Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle Şirketimiz ve Şirketimiz adına satış birimimiz, diğer şubelerimiz tarafından internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, Şirketimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile mevcut olan kamera sistemi ve benzeri vasıtalarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların Şubemiz ilgili birimleri tarafından yapılması, Şirket tarafından sunulan eğitim hizmetlerinin ilgili kişilerin ihtiyaç ve taleplerine göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan faaliyetlerin planlanması ve uygulanması, hizmetlerin satış ve pazarlaması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi ve planlanması, öğrenci ilişkileri süreçlerinin gerçekleştirilmesi, taleplerin değerlendirilmesi, iştigal konusuna giren eğitim hizmetlerinin verilmesi, müşteriye yönelik faturalama ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kişilerin eğitim sürecindeki gelişiminin bildirilmesi, Şirketimizin ticari ilişkilerinin sağlanması ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin eğitim politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Ayrıca kişisel verileriniz KVKK'nın 5. ve 6. Maddeleri kapsamında Sözleşme'nin kurulması ve ifası, Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ve gerekli olduğu ölçüde Kanun'a ve tali düzenlemelere uygun olarak işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz, Amerikan Kültür Dil Okulları adı altındaki diğer şubelerimiz, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve bu kanun dayanak yapılarak hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen eğitim faaliyetlerini yerine getirirken yurtiçi/yurtdışındaki üçüncü kişilerle anlaşma yapmakta ve adınıza hizmet sunumuna yönelik eğitim kayıtları gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, tarafınıza ait gerekli kişisel verileri, hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Şirketimizin yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan iş ortaklarına, hissedarlarına, Amerikan Kültür Dil Okulları ismi altındaki franchise hakkına sahip diğer şubelerine, işbirliği yapılan kuruluşlara ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Dolayısıyla Şirketimiz, kişisel verilerinizi, kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve kuruluşlar ile tabi olunan mevzuat kapsamında veri işlenmesine izin verilenler ve Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi yanında sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile Şirketimiz ile ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla KVK Kanunu'nda belirtilen şekilde işleyebilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla (sözlü, yazılı, elektronik ortam üzerindenp e-posta, ilgili internet sitesi, internet üzerinden yapılan seviye tespit sınavları, şubemizde yüzyüze yapılan görüşmeler, telefon görüşmeleri vb. araçlarla Şirketimize ve diğer şubelerimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile mevcut olan kamera sistemi ve satış-pazarlama birimimiz aracılığıyla) ve farklı hukuki sebeplere dayanarak eğitim ve/veya ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun 11. Maddesinde sayılan hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurtiçinde ve Yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, o KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, o İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, o Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Şirketimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile alınan kamera kayıtları ancak hukuksal yollara başvurularak talep edilmesi halinde paylaşılabilecektir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de yer alan asgari bilgileri içeren başvuru talebinizi internet sitemizde yer alan Amerikan Kültür e-mail adresine ya da Amerikan Kültür  adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla bilgi ve belgelerin talebiniz ile birlikte iletilmesi mümkündür.

Şirketimiz, başvuru talebiniz ile ilgili olarak taleplerin yerine getirilmesi kapsamında Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.